Leczenie

Rodzaje leczenia raka stercza

Wyróżnia się dwa typy leczenia raka prostaty w zależności od zaawansowania choroby i jest to leczenie, które obejmuje prostatę oraz takie, które obejmuje prostatę i inne narządy.

Leczenie raka gruczołu krokowego

Poniższe sposoby leczenia proponowane są mężczyznom u których nowotwór został wykryty we wczesnym stadium zaawansowania bez przerzutów do innych narządów.

Radykalna prostatektomia (RP, radical prostatectomy)

Jest to jedna z podstawowych metod leczenia raka gruczołu krokowego ograniczonego do narządu, powszechnie stosowana jest także radioterapia.

Radioterapia radykalna i uzupełniająca raka gruczołu krokowego

Postęp w zakresie metod obrazowania i technik napromieniania, jaki osiągnięto w ciągu ostatnich kilkunastu lat, spowodował, że radioterapia, oprócz chirurgii, stała się jedną z podstawowych metod leczenia miejscowego chorych na raka gruczołu krokowego. Obecnie znajduje ona zastosowanie we wszystkich stadiach zaawansowania choroby jako postępowanie radykalne lub paliatywne.

Uzupełniająca radioterapia chorych na raka gruczołu krokowego

Za histopatologiczne czynniki zwiększonego ryzyka wznowy po radykalnej prostatektomii uważa się naciekanie pozatorebkowe (stopień Gleasona > 6), zajęcie pęcherzyków nasiennych, zajęcie węzłów chłonnych i dodatni margines chirurgiczny. Czynniki te są silnie związane z zaawansowaniem miejscowym.

Leczenie systemowe

W leczeniu zaawansowanego raka prostaty stosuje się zazwyczaj hormonoterapię. Dodatkowo można ją także stosować w przypadkach wcześnie wykrytych zmian chorobowych (przed, podczas i po zakończeniu radioterapii). Hormonoterapia może też zostać zastosowana u wybranych chorych także po operacji.

W hormonalnym leczeniu przeciwnowotworowym wykorzystuje się różne mechanizmy działania. Zaliczamy do nich ablację – supresję czynności gonad, kastrację chirurgiczną lub farmakologiczną oraz działanie antagonistyczne – antyandrogeny.

Obecnie dostępne w Polsce leki o działaniu hormonalnym wykorzystywane do leczenia raka gruczołu krokowego, wymieniono w poniższej tabeli

Analogi gonadoliberynyAntagoniści gonadoliberynyAntyandrogenyInhibitor syntezy androgenuInne leki
Goserelina
Leuprorelina
Tryptorelina
DegareliksFlutamid
Bikalutamid
Enzalutamid
Octan abirateronu – inhibitor CYP17Kortykosteroidy

Zastosowanie chemioterapii wskazane jest w sytuacji szybkiej progresji zmian przerzutowych lub nasilenie dolegliwości związanych z nowotworem.
Docetaksel stosowany w skojarzeniu z prednizonem pozwala na wydłużenie mediany czasu przeżycia. W raku stercza opornym na kastrację standardowym postępowaniem po niepowodzeniu leczenia docetakselem jest obecnie stosowanie octanu abirateronu w drugiej linii leczenia.

Oba preparaty są również zarejestrowane w sytuacji, gdy chemoterapia nie jest jeszcze wskazana.

Niestety w Polsce, w odróżnieniu od wielu krajów europejskich leki te nie są refundowane. Ich zastosowanie na tym etapie choroby pozytywnie wpływa na jakość życia pacjentów, na przykład poprzez odsunięcie w czasie zastosowania chemioterapii o silnych leków przeciwbólowych.

Enzalutamid jest wskazany w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u mężczyzn,u których podczas lub po zakończeniu leczenia docetakselem nastąpiła progresja choroby. Nie jest refundowany w Polsce.

Leczenie systemowe

W leczeniu zaawansowanego raka prostaty stosuje się zazwyczaj hormonoterapię. Dodatkowo można ją także stosować w przypadkach wcześnie wykrytych zmian chorobowych (przed, podczas i po zakończeniu radioterapii).

Hormonoterapia może też zostać zastosowana u wybranych chorych także po operacji.